top of page
Project BSafe hompage image

Preventívne opatrenia proti obťažovaniu, Rodovo podmienenému sexuálnemu násiliu (SGBV) a zneužívaniu ženských utečenkýň.

Začnime spoločne riešiť sexuálne a rodovo podmienené násilie namierené na utečenkyne a presadzovať riešenia tohoto zásadného problému.
empowering survivors
Posilnenie pozostalých

Dávať obetiam rodovo podmieneného násilia príležitosť začať odznova.

collaborative partnership
Spoločné partnerstvo

Pracovať v partnerstve na posilnení vzťahov a spolupráce.

public awareness
Povedomie verejnosti

Zvyšovanie povedomia medzi širokou verejnosťou.

O NÁS

Projekt BSAFE si kladie za cieľ predchádzať a bojovať proti všetkým formám rodovo podmieneného násilia (RPN) voči zraniteľným ženám, ktoré boli nútené opustiť svoje krajiny pôvodu z dôvodu politického, vojenského či iného násilného konfliktu.

Po masívnej invázii na Ukrajinu, ktorú vyvolala Ruská federácia, bolo do mesiaca nútených opustiť krajinu takmer 4 milióny ľudí, predovšetkým žien a detí. Hoci RPN môže potenciálne postihnúť každého bez ohľadu na pohlavie či vek, opakovane bolo zdokumentované, že utečenci, žiadatelia o azyl a presídlené osoby, najmä ženy a deti, sú v omnoho väčšom ohrození, že sa stanú obeťami násilia. Štúdia z roku 2012 ukázala, že 69,3% ženských migrantiek a utečenkýň zažila sexuálne a RPN od okamihu, odkedy vstúpili do Európy, kedy sa často stávajú obeťami prostitúcie či obchodovania s ľuďmi.

16 Days of Activism Against Gender-Based Violence je celosvetové hnutie, ktoré spája hlasy za ukončenie násilia a podporu rodovej rovnosti.

16 days of activism
bottom of page